Select Page
política de privadesa

Els participants accepten i donen el seu consentiment exprés perquè les dades personals facilitades per a la inscripció en el concurs siguin tractats per la Fundació Mies van der Rohe, amb domicili al c / Diputació 318, 08037 Barcelona, ​​per ADEYAKA BCN amb domicili a Rambla Catalunya 98, 08008 Barcelona i USM amb la finalitat de desenvolupar totes les activitats necessàries per gestionar el concurs. El lliurament de les dades personals per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder formalitzar la inscripció i gestionar adequadament el concurs.

La participació en el concurs suposarà la publicació de les dades identificatives dels guanyadors del premi en la/les pàgina/es web de la Fundació Mies van der Rohe Barcelona, de ADEYAKA BCN i de USM, així com en les xarxes socials d’aquestes entitats i en mitjans de comunicació del sector.

La base jurídica per als esmentats tractaments és el consentiment dels participants que es formalitza en acceptar la política de privacitat en el procés de registre.

Els participants garanteixen que les Dades Personals facilitades a Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA BCN i USM per a la participació en el concurs són veraces i es fan responsables de comunicar a qualsevol modificació en els mateixos.

Sempre que els participants així ho consenten expressament en omplir el formulari d’inscripció al Concurs, la Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA BCN i USM podran utilitzar aquestes dades per mantenir el contacte amb els participants i informar sobre les seves activitats i serveis i/o productes , inclòs l’enviament de comunicacions promocionals per mitjans electrònics.

En qualsevol moment el titular de les dades podrà oposar-se a aquestes comunicacions dirigint-se a la Fundació Mies van der Rohe, ADEYAKA BCN i USM. Les dades dels participants seran conservats de manera indefinida, amb la finalitat de mantenir l’històric de les obres presentades al certamen amb la identificació dels seus autors.

Pel que fa al tractament de les dades amb la finalitat de mantenir el contacte entre les parts, les dades seran conservades fins que vostè ens indiqui el contrari.

En qualsevol moment, els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat en relació amb les seves dades personals dirigint-se per escrit a: Fundació Mies van der Rohe en adreça postal esmentada acompanyant el seu DNI, o per correu electrònic dirigit a l’adreça c / Diputació 318, 08037 Barcelona, ​​a ADEYAKA BCN a l’adreça postal esmentada, acompanyant el seu DNI, o per correu electrònic dirigit a adeyaka@adeyakabcn.com

Així mateix, podran dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de considerar que s’ha produït una vulneració de la normativa en relació a les seves dades personals.

Bases del concurs

Amb l'experiència de:

Política de privadesa